<script language="Javascript">

function check() {

if(document.mailform.name.value == "") {

alert("Gib bitte Deinen Namen an");

document.mailform.name.focus();

return false;

}

if(document.mailform.email.value == "") {

alert("Gib bitte Deine eMail-Adresse an");

document.mailform.email.focus();

return false;

}

if(document.mailform.email.value.indexOf('@') == -1) {

alert("Diese eMail-Adresse ist ungültig");

document.mailform.email.focus();

return false;

}

if(document.mailform.message.value == "") {

alert("Bitte gib an, was Du mir mitteilen möchtest");

document.mailform.message.focus();

return false;

}

}

</script>

Nachricht an den Gildemeister

Adressat:Betreff: